Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

 

Informace o zpracování osobních údajů odběratelů služby VODA pod kontrolou

 

Kdo je správce osobních údajů?

Společnost ČEVAK a.s., IČ 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 657, je správcem osobních údajů, které získává od odběratelů služby VODA POD KONTROLOU.

 

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?

Za odběratele se v tomto dokumentu považují všichni odběratelé služby VODA POD KONTROLOU, kteří jsou fyzickou osobou.

Pokud je odběratelem služby VODA POD KONTROLOU právnická osoba, pak fyzická osoba jednající a uzavírající za tuto osobu příslušnou smlouvu nebo dodatek je subjektem osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje správce zpracovává?

Správce obvykle zpracovává osobní údaje odběratelů služby VODA POD KONTROLU v tomto rozsahu:

 • jméno, příjmení,
 • bydliště, popř. zasílací adresa,
 • datum narození (případně rodné číslo),
 • telefonní číslo,
 • emailová adresa,
 • adresa odběrného místa (případně další lokalizační údaje – např. souřadnice),
 • číslo bankovního účtu,
 • množství odebrané vody (vztažené k nastavené jednotce času),

 

Správce nepožaduje předání osobních údajů nad rozsah nezbytně nutný.

 

Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány?

Správce získané osobní údaje od svých odběratelů zpracovává zejm. za účelem uzavření smlouvy o poskytování služby VODA POD KONTROLOU, jejího plnění a změn. Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány v listinné formě (smlouva) i v elektronické podobě.

 

V rámci plnění smluvních závazků může u správce docházet k předávání osobních údajů mezi zaměstnanci správce, avšak pouze z důvodu plnění tohoto účelu.

 

Správce osobní údaje odběratelů může použít pro ochranu oprávněných zájmů správce, zejm. vymáhání pohledávek. Při vymáhání pohledávek mohou být osobní údaje odběratele předány advokátovi, který vymáhání pohledávky zajišťuje. Na ochranu osobních údajů u advokátů se vztahuje mj. i stavovský předpis, který upravuje povinnost zachovávat mlčenlivost advokátem.

 

Správce osobní údaje odběratelů používá pro plnění svých zákonných povinností, pokud jsou mu takové zákonem uloženy (např. spolupráce s Policií ČR).

 

Je zpracování osobních údajů zákonné?

Správce považuje zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely za zákonné a v souladu s nařízením 2016/679 (GDPR), a to konkrétně podle čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f).

Ke zpracování osobních údajů nevyžaduje správce souhlas subjektu osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže dojít k plnění smlouvy a z tohoto důvodu je poskytnutí osobních údajů nezbytné.

 

Je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje i pro jiný účel?

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje i pro jiný účel, pokud je takové zpracování slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje shromážděny a jestliže to jejich povaha nevylučuje. Správce je v takovém případě povinen vyhodnotit zákonnost takového zpracování.

 

Jsou osobní údaje předávány?

Získané osobní údaje odběratelů správce předává pouze orgánům veřejné moci (např. finanční úřad, soud, policie) nebo z důvodu plnění jiných zákonných povinností.

 

Správce osobní údaje odběratelů zpřístupňuje třetím osobám, které spravují systémy, v nichž jsou údaje uloženy, a to pouze za účelem správy těchto systémů. S těmito osobami má správce vždy uzavřenou smlouvu, která v souladu s právními předpisy vždy obsahuje závazky těchto osob k ochraně osobních údajů a zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby nejsou oprávněny užívat osobní údaje k jiným účelům.

 

Jiným osobám správce osobní údaje odběratelů bez jejich souhlasu nepředává.

 

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy?

Získané osobní údaje správce zpracovává po dobu plnění smluvního závazku. Po skončení plnění smluvního závazku správce osobní údaje ukládá do doby uplynutí zákonných lhůt pro uplatnění práv a nároků, které by se smluvním závazkem mohly souviset, obvykle ne déle než deset let.

 

Jaká jsou práva subjektu osobních údajů?

Odběratelé jako subjekty osobních údajů mají právo:

 1. na přístup k osobním údajů spočívající v informaci o tom zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány a v jakém rozsahu,
 2. na opravu zpracovávaných osobních údajů,
 3. na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
 4. vznést námitku proti zpracování.

 

Odběratelé jsou oprávněni obrátit se na dozorový úřad se svou stížností. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Správce osobní údaje odběratelů zpracovává i automatizovaně (přenosy odečtů).

 

Jak může odběratel kontaktovat správce?

Subjekty osobních údajů se pro uplatnění svých práv mohou na správce obrátit prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČO 63908298, se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, přičemž osobou oprávněnou zastupovat pověřence pro ochranu osobních údajů u správce je Mgr. Barbora Veselá, email: poverenec@cevak.cz .